LANG LANG
SK DE EN

O nás

Kto sme

Excellent spol. s.r.o. je integrovaná medzinárodná poradenská spoločnosť zameraná na pomoc zahraničným investorom a podnikateľom  ktorí sa chcú uplatniť na nových Stredoeurópskych a Východoeurópskych trhoch a rovnako na pomoc slovenským podnikateľom ktorí hľadajú uplatnenie v hospodárskom priestore EÚ.

Náš profil služieb sa vyznačuje sieťou právnikov a audítorov, daňových poradcov, finančných investorov, odborníkov na nehnuteľnosti s reštrukturalizačnými a reorganizačnými kompetenciami.

Spoločnosť je prepojená na sieť významných poradenských spoločnosti ako doma tak v zahraničí, ktoré sa zameriavajú na medzinárodný transfer kapitálu, technológií a podnikateľských aktivít.

Základom nášho úspechu je efektívna kombinácia sektorovej špecializácie, hlbokej znalosti lokálneho trhu, neustáleho kontaktu s najnovším vývojom a trendmi v oblastiach našich aktivít a aktivít našich klientov a budovania dlhodobého partnerstva s našimi klientmi, založenom na dôkladnej znalosti ich potrieb, kultúry a filozofie.

Naša vízia

Pomáhať podnikateľskému sektoru, hlavne malým a stredným podnikateľom zlepšovať ich výsledky a pripravenosť na úspešné zvládnutie nových trhových príležitostí a výziev so silným dôrazom na zavádzanie inovatívnych procesov ako do výroby tak aj do organizácie chodu spoločností  s merateľnými výstupmi.

Misia

Naša misia

Našou ambíciou je byť významnou medzinárodnou poradenskou spoločnosťou v nami poskytovaných službách na európskom trhu a v poskytovaní poradenských riešení, ktoré sú pre našich klientov inovatívne a budú prínosom a impulzom ich dlhodobého rozvoja.

Naše ciele

  • Udržiavať dlhodobé partnerské vzťahy s našimi klientmi, ktoré sú založené na vzájomnom porozumení a poznaní ich základných hodnôt a filozofie.
  • Poskytovať profesionálne a vysoko kvalitné poradenské služby.
  • Kontinuálne rozvíjať naše „know-how“ integrovaním výmeny informácií s domácimi i zahraničnými subjektmi, ktoré vychádza s dôkladnej znalosti domáceho a zahraničného trhu a prostredia.
  • Našu prácu a služby poskytovať podľa najvyšších medzinárodných štandardov kvality a etiky poradenských služieb.
  • Zvyšovanie úrovne našich služieb integráciou aktivít s našimi partnerskými kanceláriami v rámci stredo- a východoeurópskeho regiónu.
  • Budovanie funkčných pracovných skupín tak, aby  sme poskytovali našim klientom funkčnú odbornosť v našich službách.
  • Neustály dôraz na výkonnosť, úspešnosť, profesionálne procesné postupy a metodológiu pri práci s našimi klientmi.
  • Kontinuálne udržiavanie kontaktu s aktuálnymi dianím, výmenou „know-how“ a skúseností prostredníctvom „practise groups“ na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Východiská

Východiská

EuroFlag

Rozšírenie Európskej únie otvorilo široké možnosti rozšírenia podnikateľských aktivít podnikateľov v novej zjednotenej Európe. Ekonomika je jedinou oblasťou ľudskej činnosti, ktorá vytvára zdroje pre jednotlivca i pre spoločnosť. Pokiaľ chceme, aby naša ekonomika bola úspešná, silná a konkurencieschopná musí byť silná a zároveň sociálne únosná pre všetky vrstvy obyvateľstva.

„Chrbtovou kosťou“ každej dobre fungujúcej ekonomiky je silné zázemie v malom a strednom podnikateľskom sektore. Naša ekonomika sa nestáva silnou rozšírením EÚ ale stane sa ňou len využitím širokého európskeho hospodárskeho priestoru na každej úrovni a teda aj podpore a využívaní tohto priestoru malými a strednými podnikateľskými subjektmi. Jedným z najdôležitejších cieľov stratégie každej úspešnej firmy by malo byť trvalé upevňovanie pozície na existujúcich trhoch a neustále expandovanie na nové trhy. Naša firma prešla od jej založenia v roku 1994 niekoľkými zmenami ako dôsledok pružnej reakcie na zmeny v európskom trhovom priestore.

Cestou k preniknutiu podnikateľských subjektov na nový rozšírený európsky trh je buď vedecko-výskumná a výrobná kooperácia, obchodná spolupráca alebo spoločne realizované investície založené na zavádzaní inovatívnych procesov a postupov.

Čo poskytujeme

Excellent spol. s r.o. spolu so svojimi domácimi a zahraničnými partnermi má dlhoročné skúsenosti v týchto aktivitách a má rozsiahle kontakty v jednotlivých krajinách EÚ.

Sme spoľahlivým partnerom pri využívaní výhod ktoré ponúka nový európsky trh a sme Vám plne k dispozícii pri rozširovaní Vašich obchodných a kooperačných aktivít. Našim partnerom a zákazníkom poskytujeme tieto služby:

» Čítatať viac ...